GriechischerTanzkurs

Tue 23 Jan

Griechische Tänze in Mûnster Berm

für Anfänger und Fortgeschrittene

18h15 -20h30

Januar: 14, 21

Februar: 20

Mars: 5, 19

Preis: 125.-

Adress: Gewölbekeller in Münster, Herrengasse 11

Infos: Alexandra Gramunt-Tsavlidou 0765244594

Publié par Alexandra comme "".

Discuter